TARiKATLARIN LiSTESi

Aşağa gitmek

TARiKATLARIN LiSTESi

Mesaj  Admin Bir C.tesi Kas. 06, 2010 9:00 pm

Abbâsiyye: Ebû'l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Abdirrahman b.
Ebibekr el-Ensârî el-Belensî el-Endelüsî (633/1235-6). Medyeniyye'nin koludur.

Âdiliyye: Bedreddin Muhammed b. Ömer b. Ahmed el-Âdilî el-Abbâsî (970/1562).

Afîfiyye: Abdülvehhâb b. Abdissamed el-Afifi el-Merzûkî (1180/
1766-7). Şâzeliyye'nin koludur.

Ahmediyye: Ebû'l-Ferhad Ahmed b. Ali b. İbrahim el- Hüseynî el-Bedevî (675/1276). Şâzeliyye'nin koludur. "Bedevlyye" de denir.

Ahmediyye: Manisa civan Göl Marmarası nahiyesinden Ahmed Şemseddin Efendi (910/1504-
5). Halvetiyye'nin koludur. Ahmediyye: Bkz. "Müceddidiyye".

Ahmediyye: Bkz. "Rıfâiyye".

Ahrâriyye: Ubeydullah b. Mahmud b. Şihâbiddin el-Hüseynî et-Taşkendî el-Ahrâr 895/1490).
Nakşibendiyye'nin koludur.

Amûdiyye: Ebû İsa Sa'id b. İsa el-Ammâlî el-Sıddîkî. Medyeniyye'nin koludur.

Assâliyye: Ebu'l-Abbas b. Ali el-Harîrî el-Assâlî eş-Şâfiî (1048/ 1142).

Assâliyye: Ahmed b. Ali el-Harîrî el-Assâlî eş-Şâfiî (1048/1639). Cemâliyye-i Halvetiyye'nin koludur.

Aşûriyye: Seyyid Sâlih Aşûr el-Mağribî et-Tunusî (7./13. asır). Desûkiyye'nin koludur.

Ayderûsiyye: Ebûbekr el-Ayderûs (909/1503). Kübreviyye'in koludur.

Aziziyye: İzzeddin Abdülaziz b. Ahmed ed-Dirini ed-Demiri eş Şâfiî er-Rıfâî
(694-1295).

Rıfâiyye'nin koludur.

Bahâiyye: Bkz. "Nakşibendiyye".

Bahşiyye: Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Bahşi el Halebi, (1098/1687). Cemâliye'nin koludur.

Batâ'ihiyye: Bkz, "Rıfâiye"."

Bayramiyye: Hacı Bayram Veli (833/1496), Ankara'da Safeviyye'nin koludur.

Bedeviyye: Bkz. "Ahmediyye".

Bedriyye: Ebû Ömer Bedreddin Muhammed b. Mekkî (1044/1634).

Bekriyye: Ebû'l-Mekârim Muhammed el-Bekrî (944/1586). Vefâiy-ye'nin koludur.

Bekriyye: Şemseddin Mustafa el-Bekrî (1162/1749). Karabaşiyye'nin koludur.

Bektaşiyye: Hacı Bektaş Velî (738/1337-Cool, Yeseviyye'nin koludur.

Beyâniyye: Ebû'l-Beyan Muhamed b. Mahfûz ed-Dımeşkî (551/1156).

Beyyûmiyye: Ali Nureddin b. Şeyhi'I-Hicaz el-Beyyûmî. (1182/1768-9). Halebiyye'nin koludur.

Bistâmiyye: Bâyezid Bistâmi (261 /874). "Tayfûriyye" de denir.

Buhûriyye: Muhammed el-Buhari er-Rûmî (1039/1629-30). Ramazâ-niyye'nin koludur.

Burhâniyye: Bkz. "Desûkiyye".
Buzurgân: Bkz. "Nakşibendiyye".

Câhidiyye: Câhidî AhmedEfendi (1070/1659-60). Cemâliye'nin koludur.

Cebertiyye: Şerefuddin Ebû'l-Ma'rûf İsmail b. İbrahim b. Abdisselam el-Cebertî el-Kureşî el- Haşimi el-Yemenî ez-Zebidî (806/1403). Ekberiyye'nin koludur.

Cehriyye: Çin ve Türkistan'da Yeseviyye'den çıkan ve cehrî zikri tercih eden tarikatlere verilen isim.

Celvetiyye: Aziz Mahmut Hüdâî (1038/1628), Üsküdar'da. Safeviyye'nin koludur.

Cemâliyye: Muhammed Hamîdüddin el-Cemalî el-Bekrî, Çelebi Halife Aksarayî (899/1493) Halvetiyye'nin koludur.

Cemâliyye: Cemaleddin Efendi (1164/1750-1), Edirneli. Uşşâkiyye'nin koludur.

Cerrâhiyye: Nureddin Mehmed Cerrahi, b. Abdillah er-Rumî (1084/ 1672). İstanbul'da. Ramazâniyye'nin koludur.

Cihangiriyye: Hasan Burhanedin Efendi (1074/1663-4), Cihangirli. Ramazâniyye'nin koludur.

Cüneydiyye: Ebû'l-Kasım Cüneyd b. Muhammed el-Harrâz el-Bağdadî (298/910-11).

Çerkeşiyye: Hacı Mustafa Efendi (1229/1813-4), Çankırı'nın Çerkeş kazasından, Nasûhiyye'nin koludur.

Çeştiyye: Ebû Abdillah el-Çeştî (355/966).

Çeştiyye: Muîneddin Muhammed Acmirî (633/1236). Hindistan'da.

Derdiriyye: Ebû'l-Berakât Şihabeddin Ahmed b. Ahmed ed Derdîrî el-Adevî (1201/1786-7). Hefneviyye'nin koludur.

Desûkiye: Burhaneddin İbrahim b. Ebi'1-Mecd ed, Desûkî (686/ 1287). Şâzeliye'nin koludur. Burhâniyye de denir.

Derbiyye: Ebû'l-Hasan Ali b. Hıdır ed-Deybi el-Hazrecî (719/1319).

Dussukiyye: Bkz. (Desûkiyye:"

Dücâniyye: Seyyid Ahmed ed-Dücânî (987/1579) Meymûniyye'nin koludur.

Ebberiyye: Ebû Reşid Kutbuddin el-Behberî (573/1177).

Edhemiyye: Ebû İshak İbrahim b. Edhem el-Belhî (161/778 veya 166/683).

Ehdeliyye: Seyyid Ebû'l-Hasan Ali b. Ömer el-Ehdeli (1164/1750-1). Kadiriyye'nin koludur.

Ekberiyye: Muhyiddin İbnü'l-Arabi el-Endelüsî (638/1240). "Muhyi-viyye" de denir.

Ensâriyye: bkz. "Hereviyye".

Erdebiliyye: Bkz. "Safeviyye".

Esediyye: Ebû Muhammed Abdullah b. Ali el-Esedi (7./13. asır). Kadiriyye'nin koludur.

Eşrefiyye: Abdullah b. Eşref b. Muhmmed er-Rûmî (874/1469). Eşre-foğlu. Kadiriyye'nin koludur.

Fazliyye: Seyid Cemaleddin Muhammed b. Fazlilah el-Hindî el-Ber-hemburî (1029/1619-20).

Feyziyye: Feyzüddin Hüseyin el-Semmânî (1309/1891-2). Semmâniy-ye'nin koludur. "Hülvetiyye"de
denir.

Firdevsiyye: Rükneddin el-Firdevsî (724/1323-4). Kübreviyye'nin Hindistan koludur.

Garîbiyye: Muhammed Garîbullah el-Hindî (731/1331) Kadiriyye'nin koludur.

Gavsiyye: Hamideddin Muhammed b. Hatirüddin el-Hüseynî, Gav-su'1-Hidi (932/1526).Şettariye'nin Hindistan kolu.

Gavsiyye: Ebû'l- Gays Sa'id b. Süleyman b. Cemil (7./13. asır). Kadiriyye'nin koludur.

Gâziyye: Ebû'l-Kasım Ahmed el-Gilâlî (932/1526). Şâzeliyye'nin Faskoludur.

Gazzâliyye: Ebû Hâmid Zeynüddin Muhammed b. Muhamed et-Tûsiel-
Gazzâli (505/1111).Cüneydiyye'nin koludur.

Gülşeniye: İbrahim Gülşeni (940/1533). Rûşeniyye'nin koludur.

Haccâciyye: Ebû'l-Haccâc Yusuf b. Abdirrahman el-Kureşi el-Mehdeviel-Mağribi (642/1244-5).

Hâcegâniyye: Hâce Abdülhalik el-Gücdüvani (617/1220).

Hafifiyye: Ebû Abdillah Muhammed b. Hafi f ez-Zebbî eş-Şirazi(371/982).

Hafiyye: Nakşibendiyye'nin Çin ve Türkistan'daki adı.

Halebiye: Ahmed b. İbrahim el-Ahmedi el-Halebi eş-Şâfii (10./16.asır). Ahmediyye'nin koludur.

Hâlidiyye: Ebû'1-Baha Ziyâedin Hâlid b. Ahmed b. Hüseyin el-Osmani el-Şehrizori (124/1826-7). Nakşibendiyye'nin koludur.

Hâlisiyye: Ziyaeddin Abdurrahman et-Tabibani el-Kerkükî (1276/1858-9). Kadiriyye'nin koludur.

Halvetiyye: Ebû Abdillah Siracedin Ömer b. Ekmeliddin Gilani el-Halveti (750/ 1349-50).
Horasan ve Türkiye'de. Sühreverdiyye'nin koludur. Rûşeniyye, Cemâliyye, Ahmediyye
ve Şemsiyye diye dört ana kola ve otuz kadar kollara ayrılmıştır.

Hamzaviyye: Bkz. "Melâmiyye".

Harfiyye: Ebû'l-Hasan Ali b. Ahmed en-Necib el-Herefi el-Meresi (63/1239).

Harîriyye: Ali b. Ebi'l-Hasan b. Mansur el-Basri el-Hariri (645/ 1247,Cool.Rıfâiyye'nin koludur.

Harrâziyye: Ebû Sa'id Ahmed b. İsa El-Harrazi el-Bağdadî (286/899).

Hayâtiyye: Mehmed Hayâti Efendi. Ramazaniyye'nin koludur.

Hefneviyye: Şemsedin Muhammed b. Salim b. Ahmed eş, Şafii el-Mısrî el-Hefni (1181/1767-Cool. Cemâliye'nin Mısır koludur.

Hemedâniyye: Ali-i Hemedânî (787/1385). Kübreviyye'nin koludur.

Hereviyye: Abdullah el-Ensari el-Hervi (481/1088). Ensariyye de denir.

Hevvâriyye: Ebû Bekr b. Hevvâr el-Hevvârî el-Betâyihî (760/1358).

Hilâliyye: Muhammed Hilal el-Hemedânî (1147)1734). Kadiriye'nin koludur.

Hudâiyye: Bkz. "Celvetiyye".

Hulvetiyye: Bkz. "Feyziyye".

İbrâhimiyye: İbrahim Efendi, Kuşadalı (1264/1849).Çerkeşiyye'ninkoludur.

İdrîsiyye: Ahmed b. İdris el-Fasi (125/ 1836-7).

İkaaniyye: Kemal el-İkaani (974/1566-7). Yeseviyye'nin koludur.

İlmiyye: Ebû Muhammed Mevlay Abdullah eş-Şerif b. İbrahim el-İlmî(12./18. asır).

Şâzeliyye'nin koludur.

İshâkiyye: Ebû İshak İbrahim b. Şehriyar el-Kazeruni (426/1035). Hafiyye'nin koludur.

Kadiriyye: Abdulkadir el-Gîlânî (561/1166). Cüneydiyye'nin koludur.Yemen, Somali, Irak,
Hindistan, Anadollu, Mağrib ve Sudan'da yayılmıştır.

Kalenderiyye: Cemâleddin Sâvî (630/1232). Daha önce var ise de bu
zat tarafından bir tarik haline getirilmiştir. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanmıştır.

Karabişiyye: Ali Aladdin Karabaş Veli (1097/1686). Şa'baniyye'nin koludur.

Kâsâniyye: Şemsedin Ahmed el-Kâsâni (949/1542-3). Ahrariyye'nin
koludur. Kassâriyye: Bkz.: "Melâmetiyye".

Katnâniyye: Hasan el-Katnani (747/1346). Rıfâiyye'nin koludur.

Keyâliye:
İsmail er-Rıfâi, el-Keyyâl (7./13. asır). Rıfâiyye'nin koludur.

Koneviyye: Sadreddin-i Konevi er-Rûmî (672/1273).

Kuşeyriyye: Ebû'l-Kasım Abdülkerim Kuşeyri (465/1072).

Kübreviyye: Necmedin Kübra (618/1221). Cüneydiyye'nin koludur."Zehebiyye" de denir.

Kümeyliyye: Kümeyi b. Ziyad (82/701).

Mazhariyye: Şah Şemseddin Habibulah Cân-ı Cânân'-ı Mezherî ed-Dıhlevî (1195/1781). Müceddidiyye'nin koludur.

Medâriyye: Bedîüddin Şah Medar (840/1438). Hindistan'da yayılmıştır.

Medyeniyye: Ebû'l-Medyen Şuayb b. Hüseyin el-Mağribi el-Ensari(873/1468-9).

Mehdeviyye: Ebû Muhammed b. Abdilaziz b. Ebibekr el-Kureşi el-Mehdevi (621/1224).

Melâmetiye: Ebû Salih Hamdun Kassar (271/884-5).

Melâmiyye: Bosnalı Şeyh Hamza Bâli (969/1561-2). Türkiye'de Bayramiyye'nin kolu olarak kurulmuştur. "Hamzaviyye" de denir

Meşîşiyye: Meşiş el-Hasani el-İdrisi (624/(1226). Medyeniyye'nin koludur.

Mevleviyye: Mevlânâ Celâleddin Rûmi (672/1273). Oğlu Sultan Veled(721/1312-3) tarafından
kurulmuştur.

Meymûniyye: Ebû'l-Hasan Ali b. Meymun el-Mağribî el-Fâsî el-İdrisî(917/1511-2).
Medyeniyye'nin koludur.

Mısiryye: Bkz. "Niyaziyye".

Muhâsibiyye: Ebû Abdillah Hâris b. Esedi'l-Muhâsibi (243/857-Cool.

Murâdiyye: Muhammed Murad b. Ali el-Hanefui el-Buhari el Keşmiri(1132/1719-20).

Muslihiyye: Muslihiddin Mustafa, Tekirdağlı (1099/1688).
Sinaniyye'nin koludur.

Müceddidiyye: Bedreddin Ebû'l-Abbas Ahmed b. Abdilehad el-Faruki Kabuli-i Sirhindi,
İmam Rabbani, Müceddid-i Elfi Sâni(1034/1624). Ahrâriyye'nin koludur.

Nakşibendiye: Bahaeddin Nakşibend (791/1389), Türkistanda "Bahâiyye" de denir.

Nasuhiyye: Nasûhi Muhammed el-Halveti (1130/1718) Karabaşiy-ye'nin koludur.

Neveviyye: Muhyiddin Ebû Zekeriyya Yahya b. Şe*****din en Nevevi (670/1270-1).

Şâzeliyye'nin koludur.

Niyâziyye: Niyâzi Muhammed Mısrî (1105/1694). Ahmediyye'nin koludur, "Mısriyye'de denir.

Nurbahşiyye: Muhammed Nurbahş el-Buhârî (869/1465). Kübreviy-ye'nin Horasan koludur.

Nuriye: Ebû'l-Hasan Ahmed b. Muhammed en-Nûrî (295/907-Cool.

Nûriyye: Nuridin Abdurrahman el-İsferaini (639/1241-2). Kübreviy-ye'nin koludur.

Nusîsiyye: Muhammed en-Nusûs (1058/1648).


Ramazâniyye: Karahisarlı Şeyh Ramazan (1025/1616). Ahmediyye'nin koludur.

Râşidiyye: Ahmed b. Yusuf er-Râşidi (927/1521). Zerrûkiyye'nin koludur.


Reslâniyye: Reslan b. Ya'kub el-Ca'beri (695/1296). Ukeyliyye'nin koludur.


Rıfâiyye: Seyyid Ahmed er-Rıfâi (578/1182). Merkezi olan Basra'dan Suriye ve İstanbul'a yayılmıştır. "Ahmediye" ve "Beta'ihiyye"de denir.


Rûmiyye: İsmail Rûmi b. Ali et-Tusi (0153/1643).


Rüşeniyye: Dede Ömer Rûşenî (892/1487). Halvetiyye'nin koludur.


Rükniyye: Rükneddin Alâuddevle Ahmed b. Muhammed es-Simnânî(736/1336).
Kübreviyye'nin koludur.


Sâbiriyye: Alâaddin Ali Ahmed Sâbir el-Kelbîrî (609/1291). Çiştiyye'nin koludur.

Sa'diyye: Sa'deddin Muhammed el-Cibâvî (736/1335). Rıfâiyye'nin koludur.

Safeviyye: Safiyyüdin el-Erdebili (735/1334). Sühreverdiyye'nin koludur.


Sa'ûdiyye: Ebû Sa'üd b. Ebi'l-Aşâyir el-Vâsıti el-Bâirini (644/ 1246).Rıfâiyye'nin koludur.

Sâviyye: Ahmed b. Muhammedel-Maliki es-Savi (1241/1825-6). Derdiriyye'nin koludur.

Sayyadiyye: İzzeddin Ahmed es-Sayyad (670/1271-2).

Sehliyye: Ebû Muhammed Sehl b. Abdilah et-Tüsteri (283/ 896).

Selâhiyye: Abdullah Selâhaddin er-Rûmi Efendi, Balıkesirli
(1196/1783).
Ahmediyye'nin koludur.

Semmâniyye: Ebû Abdülkerim Muhammed el-Medeni es-Semmani(1189/1775). Şâzeliyye'nin
Mısır koludur.

Senûniyye: Muhammed b. Ali el-Haseni el-İdrisi (1276/1859). Büyük Sahra'da mücâhidler
tarikati. Kadriyye'nin koludur.

Seyyâriyye: Ebû'l-Abbas Kasım el-Mehdi es-Seyyâr (342/953).

Sezâiyye: Hasan Sezâi Efendi, Edirneli (1151/1738). Gülşeniyye'nin koludur.

Sinâniyye: İbrahim Ümmi Sinan el-Halveti (976/1568-9).
Ahmediyye'nin koludur. Sûfiyye: Ebû Hâşim Sofi el-Kûfî (155/772).

Suûdiyye: Ebû's-Suûd b. Şa'ban et-Tayyib (644/1246).

Suhreverdiyye: Abdülkâhir Es-Sühreverdi (563/1168) ve Ömer es-Sühreverdi (632/1234).
Kadiriyye'nin koludur.

Sünbüliyye: Zeyneddin Yusuf Sünbül Sinan Efendi (936/1529 30).
Cemâliye'nin koludur.

Şa'baniyye: Şeyh Şa'ban-ıVeli, Kastamonulu (976-1568). Cemaliyye'nin koludur. Şa'raniyye: Abdülvahhab eş-Şa'rani (973-1565).

Şattariyye: Abdullah eş-Şattar (818/1415). Hindistan, Sumatra ve Cava'da.

Şâzeliyye: Ali b. Abdillah Ebû'l-Hasan el-Mağribi eş-Şâzeli (564/1256).Medyeniyye'nin koludur.
Mağrib, Mısır, İstanbul, Romanya, Nube ve Komor adalarında yayılmıştır.

Şemsiyye: Şeyh Şemseddin-i Sivasi (1006/1597-Cool Halvetiyye'nin koludur.

Şernubiyye: Şihabeddin'Ebû'l-Abbas Ahmed eş-Şernubi el Maliki el-Burhani (994/1586).


Burhaniyye: (Desûkiyye)nin koludur.

Şeybâniyye: Ebû Muhammed Yunus b. Yusuf eş, Şeybani (619/1222). "Yunusiyye"de denir.

Şinnâviyye: Ebû Abdillah Muhammed eş-Şinnâvi (1028/1619). Ahme-diyye'nin koludur.

Tâciyye: Taceddin Zekeriyya el-Naşibendi el-Hindi (1050/1640). Ahrâriyye'nin koludur. Tayfûriyye: Bkz. "Bistâmiyye".

Tâziyye: Ebû Sâlim İbrahim et-Tâzi (1205/1709). Medyeniyye'nin koludur.

Ticâniyye: Şihabedin Ahmed et-Ticani (1227/1812). Halvetiyye'nin Cezayir, Fas koludur.

Uceliye: Ebû'l-Abbas Ahmed b. Musa b. Ucayl ez-Zuvali el-Yemeni
(690/1291). Kadiriyye'nin koludur.

Ukaliyye: Ukayl el-Manici b. Şihabidin Ahmed el-Batayihi (540/1145).Harraziyye'in koludur.

Uşşakiyye: Hasan Hüsameddin-i Uşşaki (1001/1592-3). Ahmediyye'nin koludur.

Üveysiyye:Veysel Karani.

Vefâiyye: Ebû'l-Hasan Ali b. Muhammed Vefa el-Ensari el-Haseni el-Kureşi (807/1404-5).

Şazeliyye'nin koludur.
Vefâiyye: Ebû'1-Vefa Muhammed el-Mağribi el-İskenderi, Mısırlı(765/1364). Yâfi'iyye: Arifüddin Abdullah el-Yafii (768/1367). Kadiriyye'nin koludur. Yeseviyye: Ahmed Yesevi (562/1166).
Yûnisiyye: Bkz. "Şeybâniyye".
Zahidiyye: Tâciddin İbrahim ez-Zâhid el-Gilânî (690/1291). Ekberiy-ye'nin koludur. Zeyniyye: Zeyneddin Hâfi (838/1434-5). Sühreverdiyye'nin Bursa'da-ki koludur. Zıl'iyye: Safiyüddin Ahmed b. Ömer Zıl'i (1071/1660).
Zühriyye: Ahmed Zührî, Kayserili (1157/1744). Muslihiye'nin koludur.

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 22
Kayıt tarihi : 27/10/10

Kullanıcı profilini gör http://tasavvuf.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz